Preisübersicht

ZeitraumPreis pro Tag
Whg.1
10.06.2017 - 09.09.201759,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201749,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201749,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201739,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201849,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201839,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201849,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201849,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201859,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201849,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201849,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201839,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201949,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201943,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201954,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201954,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201965,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201954,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201954,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201943,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202054,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202043,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202057,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202054,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202069,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202054,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202057,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202043,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202157,00 Euro
Whg.2
07.01.2017 - 11.03.201739,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201749,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201749,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201759,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201749,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201749,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201739,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201849,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201839,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201849,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201849,00 Euro
 - 0,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201859,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201849,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201849,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201839,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201949,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201943,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201954,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201954,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201965,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201954,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201954,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201943,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202054,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202043,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202057,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202054,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202069,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202054,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202057,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202043,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202157,00 Euro
Whg.3
07.01.2017 - 11.03.201739,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201749,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201749,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201759,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201749,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201749,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201739,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201849,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201839,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201849,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201849,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201859,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201849,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201849,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201839,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201949,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201943,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201954,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201954,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201965,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201954,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201954,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201943,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202054,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202043,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202057,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202054,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202069,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202054,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202057,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202043,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202157,00 Euro
Whg.4
07.01.2017 - 11.03.201765,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201796,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201779,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.2017126,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201779,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201796,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201765,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201896,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201865,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201896,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201889,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.2018126,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201889,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201896,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201865,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201996,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201975,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.2019105,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201995,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.2019139,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201995,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.2019105,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201975,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.2020120,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202085,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.2020110,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202098,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.2020143,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202098,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.2020110,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202085,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.2021135,00 Euro
  
ZeitraumPreis pro Tag
Warkstee
07.01.2017 - 11.03.201739,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201745,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201743,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201749,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201743,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201745,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201739,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201845,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201839,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201845,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201843,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201849,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201843,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201845,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201839,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201945,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201941,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201949,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201949,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201956,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201949,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201949,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201941,00 Euro
26.12.2019 - 06.01.202052,00 Euro
06.01.2020 - 28.03.202041,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202051,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202049,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202059,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202049,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202051,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202041,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202155,00 Euro
Kaarkje
07.01.2017 - 11.03.201754,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201765,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201762,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201775,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201762,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201765,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201754,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201865,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201854,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201865,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201862,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201875,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201862,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201865,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201854,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201965,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201954,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201965,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201965,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201979,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201965,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201965,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201954,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202065,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202054,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202065,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202065,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202079,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202065,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202065,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202054,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202165,00 Euro
Böhntje
07.01.2017 - 11.03.201733,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201739,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201737,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201743,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201737,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201739,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201733,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201839,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201833,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201839,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201837,00 Euro
 - 0,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201843,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201837,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201839,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201833,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201939,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201935,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201945,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201941,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201949,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201941,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201945,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201935,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202045,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202038,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202049,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202041,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202054,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202041,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202049,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202038,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202149,00 Euro
Utkiek
07.01.2017 - 11.03.201739,00 Euro
11.03.2017 - 22.04.201746,00 Euro
22.04.2017 - 10.06.201743,00 Euro
10.06.2017 - 09.09.201749,00 Euro
09.09.2017 - 23.09.201743,00 Euro
23.09.2017 - 04.11.201746,00 Euro
04.11.2017 - 16.12.201739,00 Euro
16.12.2017 - 06.01.201846,00 Euro
06.01.2018 - 10.03.201839,00 Euro
10.03.2018 - 07.04.201846,00 Euro
07.04.2018 - 23.06.201843,00 Euro
 - 0,00 Euro
23.06.2018 - 15.09.201849,00 Euro
15.09.2018 - 22.09.201843,00 Euro
22.09.2018 - 27.10.201846,00 Euro
27.10.2018 - 15.12.201839,00 Euro
15.12.2018 - 06.01.201946,00 Euro
06.01.2019 - 06.04.201941,00 Euro
06.04.2019 - 27.04.201948,00 Euro
27.04.2019 - 15.06.201945,00 Euro
15.06.2019 - 07.09.201952,00 Euro
07.09.2019 - 28.09.201945,00 Euro
28.09.2019 - 02.11.201948,00 Euro
02.11.2019 - 26.12.201941,00 Euro
26.12.2019 - 05.01.202048,00 Euro
05.01.2020 - 28.03.202041,00 Euro
28.03.2020 - 18.04.202048,00 Euro
18.04.2020 - 13.06.202045,00 Euro
13.06.2020 - 12.09.202052,00 Euro
12.09.2020 - 26.09.202045,00 Euro
26.09.2020 - 31.10.202048,00 Euro
31.10.2020 - 19.12.202041,00 Euro
19.12.2020 - 09.01.202148,00 Euro